Вон

НБС «ВОН» — КНСБ — основан на 29 юни 2001 г. и регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 2001 г. по фирмено дело 7502/2001г.

НБС «ВОН» – КНСБ е основен член на КНСБ, която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Защита и представителство на интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище за:

 • Отстояване на социалните аспекти във ВУ и БАН и утвърждаване на колективното трудово договаряне и социалния диалог,
 • Укрепване на синдикалните структури и повишаване на мотивацията,
 • Синдикална солидарност и взаимодействие между основните членове, както и интегриране в националното и международното синдикално движение,
 • Представителство на национално и браншово равнище, както и легитимност в социалния диалог на ниво ВУ и БАН,
 • Експертно и информационно осигуряване и синдикално обучение.
 • Спазване на трудовите и специалните закони,
 • Независимост и условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете,
 • Право на труд и обучение през целия живот при свободен избор на професия,
 • Право на здравословни и безопасни условия на труд, здравно осигуряване и профилактика,
 • Право на свободно колективно договаряне, социален диалог и участие в управлението,
 • Право на: справедливо заплащане на висококвалифициран труд, разпределение на социалните разходи, социално подпомагане, обезщетение и защита в трудовите правоотношения,
 • Право на достоверна информация.

АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ВОН-КНСБ

 • Работни групи в МОН, МТСП и МФ по трудово-правни и финансови проблеми на работещите в системата «Висше образование и наука»,
 • Преговори и мирни демонстрации за повишаване на трудовите доходи и жизненото равнище,
 • Становища по бюджета и защита интересите на работещите във ВУ и БАН пред комисията по образование и наука, комисията по труда и социалната политика, комисията по бюджет и финанси, съветниците на Президента,
 • Участие в работата на Комисията в НС и внасяне на предложения за изменения и допълнения на ЗВО, нов проект на ЗНСНЗ и нов проект на закон за научните изследвания,
 • Национални дискусии по социалните проблеми, свързани с условия на труд и жизнения стандарт на студентите, докторантите, научно-преподавателския състав и служителите в системата на висшето образование и наука,
 • Международни форуми с научен и синдикален характер при участие на европейски и световни партньори.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ СРЕЩУ 0.5 % ОТ ЩАТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА!

 • Приемаме нови членове и формираме синдикални организации на работещите във ВУ и БАН,
 • Юридическа защита,
 • Социално и солидарно подпомагане,
 • Борба срещу уволненията,
 • Контрол върху спазване на КТД,
 • Повишаване образователното равнище на синдикалните членове,
 • Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодатели,
 • Безусловна валидност на КТД и споразуменията,
 • Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуск, обезщетения, допълнителни възнаграждения,
 • Безплатна трудово-правна и консултантска помощ,
 • Информираност по условия на труд, финанси, закони и нормативна документация,
 • Повишаване на трудовата квалификация и специализации,
 • Участие в работни групи в МОН, МТСП, МФ, Комисията по образование и наука,
 • Участие в национални и международни форуми и програми на Европейската общност,
 • Стимулиране интереса на младите за работа в системата на висшето образование и наука,
 • Защита правата на младите преподаватели и жените-учени, както и участието им в органите за управление,
 • Предлагаме свои представители на всички нива на управление в сферата на висшето образование и наука.

ЗАЩО ДА СТАНА СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН ?

 • Ще познавам и отстоявам своите социални и трудови права.
 • Ще получавам квалифицирана помощ и защита.
 • Ще съм защитен срещу произвола на Работодателя в голяма степен.
 • Ще участвам активно в процесите на преговори.
 • Моето мнение ще се зачита.
 • Ще имам солидарност и партньорството на мощната и национално представителна КНСБ.
 • Ще се присъединя към международното синдикално движение.
 • Чрез ВОН-КНСБ и синдикалната организация във ВУ и БАН мога да реализирам своите трудови, социални и икономически права, както и да участвам в управлението.

София – 1040, пл. “Македония” № 1, НБС «ВОН» — КНСБ

тел. (+359) 02-4010-471, факс (+359) 02-988-5969

Е-mails: von_knsb[at]yahoo.com, von_knsb[at]mail.bg

НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ И АКАДЕМИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ВОН-КНСБ

ДО СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ НА ВОН-КНСБ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

КАТО ЧЕСТИТЯ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА ВАС И СЕМЕЙСТВАТА ВИ, СПОДЕЛЯМ И ГОРДОСТТА СИ ОТ ФАКТА, ЧЕ СЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАШАТА СИНДИКАЛНА ОБЩНОСТ — НЕПРЕКЪСНАТО УТВЪРЖДАВАЩА СЕ С МНОГО КОМПЕТЕНТНИ И НЕПРЕКЛОННИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ЧОВЕШКИТЕ И ТРУДОВИТЕ ПРАВА!

НАШИЯТ СИНДИКАТ Е И КАУЗА, ЗА КОЯТО ВСЕКИ ДЕН, СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТДАВАМЕ ОТ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ МНОГО СИЛИ, ЗНАНИЯ В ИНТЕРЕС НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И НА ОБЩЕСТВОТО НИ.

ПРЕЗ НОВАТА 2015 ГОДИНА БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА АКТИВНИ И НЕ СПИРАЙТЕ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАТЕ И ПРОПАГАНДИРАТЕ ЦЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ВОН-КНСБ СРЕД СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ВСИЧКИ НАШИ ПРИЯТЕЛИ И СИМПАТИЗАНТИ.

С ЧУВСТВО НА ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 2014 ГОДИНА, В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАСТЪПВАЩАТА НОВА 2015, ОТ СЪРЦЕ ВИ ПОЖЕЛАВАМ:

ВЯРА И НАДЕЖДА, ТЪРПЕНИЕ И СМЕЛОСТ В РАБОТАТА!

СЛЕДВАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ С МНОГО СМЯХ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ!

БЪДЕТЕ ЩЕДРИ И НЕЖНИ С БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ!

УСМИХВАЙТЕ СЕ ПОВЕЧЕ, ОБИЧАЙТЕ И БЪДЕТЕ ОБИЧАНИ!

НА МНОГАЯ ЛЕТА и ПРЕЗ 2015-та!

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию