Швеция

Политическа система

Швеция е конституционна монархия и парламентарна демокрация с ръководител на правителството — министър-председателят и държавен глава — монархът. Правителството упражнява изпълнителната власт. Законодателната власт е поверена на еднокамарен парламент. Швеция е унитарна държава, разделена на 20 области и 290 общини. Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на шведската икономика през 2016 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (24%), промишлеността (19,9 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17%).

На търговията в рамките на ЕС се падат 59 % от износа на Швеция (Германия — 11 %, Дания и Финландия — по 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Норвегия — 10 % и САЩ — 7 %.

71 % от вноса в Швеция е от страните от ЕС (Германия — 19 %, Нидерландия и Дания — по 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса е от Финландия, а 6 % — от Китай.

Швеция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 20 членове от Швеция. Научете кои са тези евродепутати.

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на шведското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на шведските председателства:

януари — юни 2001 г. | юли — декември 2009 г.|

Европейска комисия

Предложеният от Швеция комисар в Европейската комисия е Сесилия Малмстрьом, която отговаря за търговията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Европейски икономически и социален комитет

Швеция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Швеция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Швеция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Швеция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Швеция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Швеция с ЕС през 2016 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,712 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Швеция: 0,36 %
  • Обща вноска на Швеция в бюджета на ЕС: 3,313 млрд. евро
  • Вноска на Швеция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,71 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Швеция

Средствата, които Швеция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию