Профит хаус

Профит Хаус | Facebook

Ценовата политика на фирмата е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите цели и възможности.

ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

• Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и подаване на уведомления по чл.62 за регистрация на трудови договори в ТД на НАП

• Изготвяне на граждански договори, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки

• Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на социални и здравни осигуровки, болнични, отпуски, обезщетения

• Изготвяне на платежните документи за месечни осигуровки и данъци

• Представяне на информация за осигурените лица /декларации обр.1 и обр.6/ в ТД на НАП

• Изготвяне на справки и отчети

• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

• Изготвяне на УП1, УП2, УП3 за пенсиониране

• Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени, декларации, удостоверения

• Поддържане на трудови досиета на служители

• Преглед и проверка на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

• Издирване на стаж от закрити фирми

• Попълване и комплектоване на документи за пенсиониране

• Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии

• Консултации по право на придобиване на пенсия по международен договор и попълване на заявления за легализиране на стаж в чужбина

• Услуги и консултации относно Закона за местните данъци и такси — изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за придобито движимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство

• Услуги и консултации относно Закона за данъци върху доходите на физическите лица — определяне и деклариране на авансов данък от различни видове доходи, определяне размера на патентен данък, попълване на данъчни декларации

• Услуги и консултации относно Закона за корпоративното подоходно облагане

• Издаване на документи за наличие/липса на данъчни задължения на физически и юридически лица

• Вписване на промени в Търговски Регистър

• Публикуване на годишни отчети в Търговски Регистър

• Изготвяне на пълномощни

• Изготвяне на договори за заем, наем, услуги, изработка

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию