Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

ПК1 е привлеченият капитал към 1 януари на текущата година,

ПК2 е привлеченият капитал към 31 декември на текущата година,

СК1 е собственият капитал към 1 януари на текущата година,

СК2 е собственият капитал към 31 декември на текущата година.

НРЛ са непризнатите разходи за лихви,

РЛ са разходите за лихви,

ПЛ е общият размер на приходите от лихви,

ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви.

ПРЛ са признатите разходи за лихви,

ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви,

ПЛ е общият размер на приходите от лихви,

РЛ са разходите за лихви, определени по реда на ал. 3 за текущата година.

  • да проверите дали фирмата попада в обхвата на регулирането по чл. 43 от ЗКПО,
  • да изчислите непризнатите разходи за лихви, с които следва да увеличите финансовия резултат преди данъчно облагане (посочват се на ред 6 от увеличенията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.),
  • да изчислите размера на признатите разходи за лихви за годината (посочват се на ред 7 от намаленията в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.).

1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице,

2. наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки,

3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона,

4. лихви и други разходи по заеми, които съгласно счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на актив.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию