Формула валового прибутку

Формула валового прибутку

Факторна модель валового прибутку (ВП) має вигляд:

де Др — дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

Дч — чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

Ср — собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ПДВ — податок на додану вартість, А — акцизний збір,

В — інші вирахування з доходу (надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У табл. 3.1 наведено аналіз формування і динаміку валового прибутку підприємства ЗАТ "Продмаш" (додаток Б).

Валовий прибуток у звітному році становить 1251 тис. грн., що на 86 тис. грн. менше рівня минулого року (93,57%). Це обумовлено як скороченням чистого доходу від реалізації продукції (76,86% рівня минулого року), так і собівартості (73,22%).

Аналіз формування і динаміки валового прибутку ЗАТ "Продмаш"

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Податок на додану вартість

Інші вирахування з доходу

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізації продукції (това-

рів, робіт, послуг)

Модель (3.1) є адитивною, тому для факторного аналізу використаємо спосіб абсолютних різниць.

У табл. 3.2 наведено методику факторного аналізу та її реалізацію для ЗАТ "Продмаш".

Методика факторного аналізу валового прибутку та її реалізація для ЗАТ "Продмаш"

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Податок на додану вартість

Інші вирахування з доходу

Собівартість реалізації продукції

Основний негативний вплив на скорочення валового прибутку мало зменшення доходу від реалізації продукції на 2451 тис. грн. Позитивно вплинули на динаміку валового прибутку скорочення собівартості реалізації продукції (1646 тис. грн.), ПДВ (320 тис. грн.), інших вирахувань із доходу (399 тис. грн.).

Для аналізу впливу факторів операційної діяльності на валовий прибуток підприємства можна використати такий алгоритм:

де ВП — валовий прибуток, грн.,

К — кількість реалізованої продукції (шт. або інші натуральні одиниці),

Цод. — оптова ціна одиниці продукції, грн./од., С0д.ум.зм. — умовно змінні витрати на одиницю продукції, грн./од.

Модель (3.4) є змішаною. Для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток слід використати спосіб ланцюгових підстановок.

Аналіз беззбитковості підприємства

Аналіз беззбитковості підприємства зводиться до визначення мінімального обсягу реалізації продукції (за стабільних умовно постійних витрат), за якого підприємство може, з одного боку, забезпечити беззбиткову операційну діяльність у плановому періоді, з іншого — створити умови для самофінансування підприємства.

Точка беззбитковості характеризує обсяг реалізації продукції, за якого прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції відповідає валовим витратам на її виробництво та реалізацію. Точку беззбитковості називають також точкою "порогового" прибутку чи точкою рівноваги.

Складовим елементом аналізу точки беззбитковості є розрахунок суми покриття (маржинального прибутку). Маржинальний прибуток (МІГ) — це показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування валового прибутку:

де ВП — валовий прибуток підприємства,

ВуМ.пост.- умовно постійні витрати підприємства. Маржинальний прибуток (МП) також дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції та умовно змінними витратами:

де BP — виручка від реалізації продукції,

Вум.зм.- умовно змінні витрати підприємства. Система розрахунку суми покриття, яка ґрунтується на простому розподілі витрат на постійні та змінні, визначається системою <<direct — costing". Суму покриття можна розраховувати як на весь обсяг реалізації, так і на одиницю продукції. В останньому випадку це різниця між оптовою ціною Щоб) та умовно змінними витратами на виробництво одиниці продукції (Содумзм).

де МІ7ой — маржинальний дохід на одиницю продукції, грн./од. Проведемо заміну факторів у формулі (3.3), отримаємо

Основним недоліком системи простого директ-костингу є те, що за її використання сукупні постійні витрати враховуються без розподілу в розрізі окремих їх видів, груп продукції, центрів затрат, структурних підрозділів тощо. У разі виробництва багатьох видів продукції та наявності кількох центрів затрат такий підхід не дає можливості об’єктивно оцінити ефективність виробництва окремих видів продукції.

Першим етапом роз

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию