Амортизационни норми

Амортизационни норми

Важна информация за това — какво е Данъчна амортизация и кога се начислява за дълготрайните материални активи. Кои са признатите нормативни разходи?

Данъчно признатият размер на разходите за амортизация на дълготрайните активи е регламентиран в чл.48-69 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Амортизация е начисляването на стойността на амортизируемия актив като разход през срока на неговото използване.

Амортизация е разходът, признат за отчетния период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемия му срок на годност.

Амортизируем актив е дълготраен материален или нематериален актив, който:

— се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период,

— има ограничен срок на годност,

— се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.

Данъчна амортизация се начислява за дълготрайните материални активи, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице,

2. седемстотин лева.

Според чл. 55 от ЗКПО данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

 1. Категория 1 — масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии,
 2. Категория 2 — машини, производствено оборудване, апаратура,
 3. Категория 3 — транспортни средства, без автомобили, покритие на пътища и на самолетни писти,
 4. Категория 4 — компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер мобилни телефони,
 5. Категория 5 — автомобили,
 6. Категория 6 — данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение,
 7. Категория 7 — всички останали амортизируеми активи.

Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

 1. Категория 1 – 4 %
 2. Категория 2 — 30 %
 3. Категория 3 – 10 %
 4. Категория 4 – 50 %
 5. Категория 5 – 25 %
 6. Категория 6 — 100/години на правното ограничение, но не повече от 33 1/3 процента
 7. Категория 7 – 15%.

Коментирай

Цветанка Иванова Гърбиджанова — Народно читалище +19-ти февруари 1906

Уважаеми дами и господа, обръщаме се към ВАС със следният въпрос и ВИ молим за Вашият компетентен отговор? Имаме заведена инвентарна книга на ДА от 1982 година в нея фигурират ДА закупени още тогава и не им е начислявана амортизация. Може ли и по-какъв начин да приключим тази книга и да заведем нова такава. Благодарим Ви предварително за компетентният отговор.

яна лилова

съоръженията в коя група поподат и за колко години се амортизират.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию